محمدرضا سعید آبادی در دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست كه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی هم زمان با

روز هوای پاك برگزار شد با بیان اینكه تا پایان قرن حاضر كره زمین بین ۱/۱ درجه تا ۴/۶ درجه سانتی گراد افزایش دما دارد، گفت: در حال

حاضر یك سوم از كره زمین برابر با چهار میلیارد هكتار تحت تاثیر بیابان زایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، او ادامه داد: در پایان قرن بیستم حدود یك میلیارد نفر در ۱۱۰ كشور با خطرات بیابان زایی روبرو بودند و تخمین

زده می شد تا سال ۲۰۵۰ دو برابر این تعداد یعنی دو میلیارد نفر با این خطر دست و پنجه نرم كنند.

دبیركل یونسكو در ایران گفت: جنگل زدایی با سرعتی معادل ۱۳ میلیون هكتار در سال در حال گسترش است به ویژه اینكه این جنگل ها

دارای بیشترین تنوع زیستی در جهان بوده و می تواند به مبارزه با تغییر اقلیم كمك كند و بهترین تدابیر دفاعی در مقابل فرسایش خاك و

تخریب و تجزیه آن هستند.